Kompaniýa habarlary

 • Vanany nädip dogry saýlamaly

  Vanany nädip dogry saýlamaly

  Bürünç top klapan korpusynyň poslama garşy materiallary dogry saýlamaga esaslanýar.Poslama garşy materiallar köp bolsa-da, dogry birini saýlamak aňsat däl, sebäbi poslama meselesi gaty çylşyrymly.Mysal üçin, kükürt kislotasy st-a gaty poslaýjy ...
  Koprak oka
 • Mis klapan saýlamak

  Mis klapan saýlamak

  1. Dolandyryş funksiýalarynyň saýlanyşyna görä, dürli klapanlaryň öz funksiýalary bar we saýlanyňyzda degişli funksiýalara üns berilmelidir.2. Iş şertleriniň saýlanylyşyna görä, köplenç ulanylýan bürünç top klapanynyň tehniki parametrlerine işçi ...
  Koprak oka
 • WDK Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy bilen duşuşýar

  WDK Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy bilen duşuşýar

  Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy mynasybetli, sagdyn Hytaý 2030 hereketiniň durmuşa geçirilmegi, tomus gelmegi bilen her kimiň iş basyşyny boşatmagy, aragatnaşygy güýçlendirmek we milli fitnes düzgünlerini öňe sürmek. hyzmatdaşlyk b ...
  Koprak oka
 • Vanany gurnamakda üns bermeli nokatlar

  Vanany gurnamakda üns bermeli nokatlar

  1. Vanany guranyňyzda içki bölegini we möhürleýji ýüzüni arassalamaly, birleşdiriji boltlaryň deň derejede berkidilendigini ýa-da gaplamanyň gysylandygyny barlamaly.2. Gurlanda klapan ýapyk bolmaly.3. Uly göwrümli derwezeli klapan we pnewmatik dolandyryş klapan b ...
  Koprak oka
 • Elektrik klapanyň işleýiş ýörelgesi

  Elektrik klapanyň işleýiş ýörelgesi

  Elektrik klapan iki bölekden, bölek elektrik hereketlendirijisinden we bölek klapandan ybarat.Klapan wyklýuçatel güýji elektrik hereketlendirijisinden gelýär.Elektrik klapany ulanmak has amatly bolany üçin, awtomatiki dolandyryş klapanlarynyň mukdary bilen deňeşdirilende, elektrik üpjünçiligi bilen ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylda 1-nji uhuhuan suw geçiriji klapan sergisi sentýabryň ahyrynda geçiriler

  2021-nji ýylda 1-nji uhuhuan suw geçiriji klapan sergisi sentýabryň ahyrynda geçiriler

  Uhuhuan Hytaýyň doglan ýeri.2020-nji ýylda “Yuhuan” sanitar-tehniki klapan senagatynyň önümçilik gymmaty 39,8 milliard ýuana ýetdi we Hytaýda şuňa meňzeş önümleriň umumy önüm bahasynyň 25 göterimini emele getirýär.Önümler 130-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.Suw geçiriji klapan iň ulusy ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylyň başyndan bäri bürünç çyzygyň bahasy jemgyýetçilik aladasyny döretdi

  2021-nji ýylyň başyndan bäri bürünç çyzygyň bahasy jemgyýetçilik aladasyny döretdi

  2021-nji ýylyň başyndan bäri bürünç çyzygyň bahasy jemgyýetçilik aladasyny döretdi.Täze ýyl gününden soň bürünç çyzygyň bahasy 17% -den gowrak ýokarlandy.2021-nji ýyldaky Bahar baýramyndan soň misiň bahasynyň ýokarlanmagyny we bahanyň ýene bir rekord derejä ýetendigini bellemelidiris ...
  Koprak oka
 • COVID-19 täsirine duçar bolmak

  COVID-19 täsirine duçar bolmak

  2020-nji ýylda COVID-19 täsir etdi. Hytaý bilen Europeewropanyň arasynda haryt ibermegiň bahasy onlaýn söwda ösmegine itergi berýän pandemiýa gulplary bilen ýokarlandy we boş transport konteýnerleriniň we port işgärleriniň ýetmezçiligi dünýä söwdasyny bozýar.Konteýneriň eltip berilmegi bahalara ýetdi ...
  Koprak oka
 • Hyzmatdaşlara bazarlary ösdürmäge kömek ediň

  Hyzmatdaşlara bazarlary ösdürmäge kömek ediň

  2018-nji ýylyň 26-njy fewralynda Wise-prezident Satyş Lihong Çen uzak möhletli hyzmatdaş hyzmatdaşlarymyz Bromic Group-a baryp gördi. Hyzmatdaşlaryň talaplaryny kanagatlandyrmak, hyzmatdaşyň bazary ösdürmegine kömek etmek üçin tagallalar edilmeli. Esasy önümçilik şulary öz içine alýar: Çärýek öwrüm üpjünçiligi klapan;Köp öwrümli üpjünçilik klapanlary;F1960 & F1 ...
  Koprak oka