Top klapan nähili işleýär

Açylyş we ýapylýan bölegi Bürünç top klapan F1807 PEXklapan baldagy bilen hereket edýän we açmak ýa-da ýapmak üçin top klapanyň okunyň töwereginde 90 ° aýlanýan sferik jisimdir.Suwuklygy sazlamak we gözegçilik etmek üçin hem ulanylyp bilner.Esasan turbadaky turbanyň akym ugruny kesmek, paýlamak we üýtgetmek üçin ulanylýar.Gowy möhürleme öndürijiligi, amatly işleýşi, çalt açylmagy we ýapylmagy, ýönekeý gurluşy, kiçi göwrümi, pes garşylygy, ýeňil agramy we ş.m. aýratynlyklary bar.
habarlar2
Top klapan gurluşy ýörelgesi
1. TheBürünç top klapan F1807 PEXklapan korpusyndan, klapan baldaklaryndan, möhürleýji oturgyçdan we topdan ybarat.
2. TheBürünç top klapan F1807 PEXtop klapanynyň ýadrosy tegelek bolup, topuň açylmagyny takyk sazlamak üçin analog signal bilen sazlap bolýar.
3. Möhür ygtybarly we PTFE möhüri gaz we wakuum ulgamlarynda ulanylyp bilinjek nol syzmagy gazanyp biler.
4. PPL möhürini ýa-da metal gaty möhüri ulanmak, ýokary temperatura garşylygy, käbir ýokary temperatura gazlarynda ýa-da suwuklyklarda adaty ulanmak.
5. Gurluşy ýönekeý, möhüri erkin söküp bolýar, möhürleýji materialy çalşyp bolýar we ulanmak amatly.
6. Uzak hyzmat ediş möhleti, adaty iş şertlerinde köp ýygylykly işlemek, möhürleri çalyşmagyň zerurlygy ýok, 100,000 gezek üznüksiz işläp biler.
7. Suw, bug, gaz, tebigy gaz, suwuklandyrylan gaz we beýleki ýataklar üçin giň gerimde ýokary basyşly ýokary vakuum ulgamy ulanylyp bilner.
8. Top klapanyň açylmagy we ýapylmagy wagtynda süpürmek häsiýetleri barlygy sebäpli, asma gaty bölejikler bilen metbugatda ulanylyp bilner.
9. Doly görnüşli gurluş, ownuk suwuklyga garşylyk, uly akym we akym ýitmez.
10. Açylyş we ýapmak tizligi çalt, açylmagy we ýapylmagy diňe 90 dereje aýlanmalydyr we iň çalt açylyş wagty 1 sekuntdyr.


Iş wagty: 13-2023-nji oktýabr