Differensial basyş yzygiderli temperatura garyşyk suw merkezi

Gysga düşündiriş:

1. Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 220V 50HZ
2. Termostatiki garyşyk klapanyň temperatura gözegçilik diapazony: 35-60
(zawod sazlamasy 45))
3. Aýlanýan nasos kellesi: 6m (Iň beýik kelle)
4. Temperatura çäklendirijiniň diapazony: 0-90(Zawod sazlamasy 60)
5. Iň ýokary kuwwat: 93W (Ulgamyň iş wagty)
6. Differensial basyş aýlaw aýlawynyň diapazonyny sazlamak: 0-0.6bar (Zawod sazlamasy 0.3bar) 7.Temperatura gözegçilik takyklygy:±2
8. Turbageçirijiniň nominal basyşy: PN10
9. Meýdany 200 inedördül metrden az. Beden materialy: CW617N
11. Möhür: EPDM


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

Garyşyk suw merkezi ýerasty ýyladyş ulgamlaryna degişlidir.Heatingyladyş çeşmesinden ýokary temperaturaly suwy ýylylyk gaýdýan suwdan pes temperaturaly suw bilen garyşdyrýar.
1
Ha Egzoz klapan: ulgamy durnukly saklamak üçin awtomatiki gaz.
② Temperatura çäklendiriji: Ulgam temperatura çäklendirijisiniň düzediş temperaturasyna ýetende, baglanyşyk suw nasosyny duruzyň
③ Differensial basyş klapan: ulgamyň içerki durnuklylygyny saklaň we ulgamy goraň
④ Termostatiki klapan: zerur temperaturany sazlaň we hemişelik temperaturany saklaň
Ain Drena val klapan: has gowy işlemek üçin lagym suwlary üçin amatly
⑥ Suw nasosynyň dişli zonasy: dürli rahatlyk derejeleri üçin 3 derejäni sazlamak.
⑦ Termometr: ulgamyň ulanylyşyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän hakyky temperaturany görkeziň

Howpsuzlyk çäreleri

1. Suw garyjy enjam zawoddan çykmazdan ozal termostatiki suw garyjy klapan, temperatura çäklendiriji, diferensial basyş aýlaw klapan we suw nasos güýji yzygiderli goýuldy;Hakyky ulanylýan gurşawa görä, has gowy önüm tejribesini almak üçin esasy düzedişleri hem edip bilersiňiz.
2. Suw garyjy enjam poluň drena withy bolan ýerde gurulmalydyr;geljekde abatlamak, bejermek we çalyşmak üçin amatly we size ýitgilerden gaça durýar.
3. Suw garyjy enjam HVAC hünärmenleri tarapyndan gurulmaly we düzedilmeli;Enjamlary birikdirmek üçin gabat gelýän komponentleri saýlaň, tersine girizilen bolsa suw girelgesi we gaýdyp geliş ulgamy işlemez.

ÖNÜMLER

Ajaýyp hil Önüm dizaýny we ösüşi, önümçilik we satuw we söwda hünär kärhanalarynyň biri hökmünde (sanitar-tehniki enjam)

1

1

Sergiler

1

1

1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň