Kompaniýanyň medeniýeti

wandekai

Şereket medeniýeti

Medeniýet

Göreş, telekeçilik, pragmatiki, täzelikçi

Tenet

Ilki bilen müşderiHil esasly

Hil syýasaty

Gowy iş, syzmak ýok

Kompaniýanyň ukyplaryny we höwesini ösdürmek, işgärleriň girdejilerini we hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlandyrmak we kompaniýanyň ösüşi bilen şahsy bagtyň arasynda ylalaşyk gözlemek üçin tagalla edilmeli.

Bag bagy

Işgärlerimiz üçin ýaşyl işlemek we durmuş gurşawynyň ähmiýetini bilýäris.

wandekai

wandekai

wandekai

Ylmy barlaglar

Güýçli gözleg we barlag kärhanasy kärhanany sanitar-tehniki pudagynda öňdebaryjy ýerde saklaýar
Professional laboratoriýa CNAS tassyklamasy bilen
Önümiň her baglanyşygynda we jikme-jikliklerinde hemme zady kämilleşdirmek.
Netijeli gözleg we dolandyryş prosesi ylmy önümi ösdürmegiň strategiýasy bilen ugrukdyrylmalydyr, Wandekai mis kompaniýasy elmydama “hil standartlaşdyrmagyň” esasy dolandyryş strategiýasynda durýar we her önümiň ajaýyp hilini üpjün etmek üçin her ugurda halkara ösen derejä ýetmäge çalyşýar. .

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

Sypat we gözegçilik

wandekai

wandekai

I HIGH GOWY GURAMA

Klapanlar we armaturlar üçin hünärmen
Köp oklar, ýokary netijelilik, çykdajylara gözegçilik

wandekai

wandekai

wandekai

ÖNÜMLER SKALE

Ösen tehnologiýalardan ajaýyp hil netijeleri
Önümçilik üçin iň amatly usuly kabul edýäris

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

TERBI .E

Kärhana we müşderiler üçin yzygiderli okuwyň ähmiýetini bilýäris.

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

KORPLORAT YNSANLAR

wandekai

wandekai

wandekai